Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Proč měl Muhammad tolik manželek?

21. 8. 2007

Sahar El-Nadi, poradce AAI

Otázka:

Mám dotaz ohledně manželství a manželek Muhammada. Proč, když islám povoluje jen čtyři manželky, a i od toho odrazuje, měl Muhammad devět žen? Také, jedna z jeho žen měla pouze sedm let, když si ji vzal a devět, když bylo manželství naplněno, podle vaší webové stránky. To mi přijde podobné zneužití dítěte!

Také, jedno z jeho dětí nebylo od manželky, ale od jedné z "majetku pravé ruky", abych citovala váš web. Proč je žena nazývána majetkem? Je to konkubína? Proč měl mimomanželský vztah? Nebylo pro něj devět žen dost? Muhammadův vlastní životní styl zjevně odporuje údajnému učení islámu o manželství a ženách.

Odpověď:

Salam Amy,

Děkujeme za navázání dialogu s naší stránkou. Rádi odrážíme nápady a především vaše, protože to vypadá, že jste zkoumala islám pečlivě.

Ženy přijdou často na přetřes, když se diskutuje o islámu, protože jejich postavení – není-li studováno pečlivě a objektivně – je vážně nepochopeno. S takovými nepřesnými závěry je Muhammad (pokoj a požehnání s ním) často obviňován s praktikování a povzbuzování k nespravedlivému zacházení se ženami, ačkoli pravda je přesně opačná – jak doufám uvidíte po přečtení této odpovědi.

Jsem povzbuzena vaší přemýšlivou, zvědavou náturou k pokusu vykrystalizovat pravdivý obraz tohoto velikého muže. Podívejme se objektivně na jeho život, abychom vyzkoumali, zda Muhammad je nebo není odpudivý sukničkář. Ale podívejme se nejprve trochu dál do historie na domácí život proroků předcházejících  Muhammada a jaký je postoj jejich písem k otázce polygamie:

Ostatní proroci praktikovali polygamii

Fakt, že pouze Muhammad (pokoj a požehnání s ním)  je obviňován z polygamie je překvapivý kvůli tomu, že tohoto privilegia využívali předchozí proroci. Počty jejich žen a konkubín byly také vysoké! Tóra, bible a korán nám vyprávějí o některých z nich; zbytek není zmíněn, takže nevíme, ale mezi ty polygamní můžeme počítat proroky Ibrahima (Abraham), Ya`quba (Jakub), Dawuda (David), a Sulaymana (Šalamoun). Písmo mluví o polygamii jako o "milosti" udělené jim jejich Pánem.

První Kniha královská 11:1-3 uvádí, že král Šalamoun měl 700 manželek a 300 konkubín! Ve starodávných smlouvách bylo obvyklé, že menší král dal svou dceru za manželku většímu králi. Kdykoli byla uzavřena nová smlouva, Šalamoun skončil s další ženou. Tyto ženy bylo považovány za "zástavu přátelství" a "zpečetily" vztahy mezi dvěma králi. (Zdůvodnění k písmu První Kniha královská)
Písmo uvádí, že také David měl manželky a konkubíny, Davidova požehnání, včetně jeho žen, mu byl udělena z milosti Boží (Druhá kniha Samuelova
5:12-13; 12:8; D & C 132:39). Písemné záznamy říkají, že Pán nařídil některým ze starozákonních proroků praktikovat mnohoženství. Abraham, Izác, a Jakub – mimo jiné (D & C 132) – se podřídili tomuto ušlechtilému a povznášejícímu principu; v celé historii starého Izraele bylo mnohoženství božsky schváleno a shodovalo se s nařízením manželství. Ti, kdo nastoupili tento pořádek na příkaz Pána a kdo dodržovali zákony a podmínky s tím spojené, získali pro sebe věčné velebení na nejvyšších nebesích nebeského světa. (Mormonská doktrína polygamního sňatku str.  578)

Islám nevynalezl polygamii, pouze ji reguloval – pro dobro žen!
Z výše uvedenéhp výčtu jasně vidíme, že prorokům – včetně Muhammada – bylo dovoleno být více polygamní, než jejich přívržencům, nejen z pozemských důvodů, ale kvůli politickým a náboženských důvodům vztahujících se k jejich poslání. Následkem toho je bezdůvodné se podivovat, proč nemohou muslimové mít 12 žen jako jejich Prorok, stejně jako je neodůvodněné se divit, proč židé a křesťané si nemouhou vzít 700 jako jejich proroci! Islám nevynalezl polygamii; pouze ji učinil více humánní zavedením rovných práv pro všechny manželky. A dokonce i tak nejsou muslimské ženy nuceny to přijmout a mohou si stanovit takovou podmínku v manželské smlouvě.

Korán je jediné svaté písmo, kde se vlastně říká "Vezmi si pouze jednu"
Obrázek šejků s harémem se s islámem neshoduje, poněvadž popravdě všeobecným pravidlem islámu je monogamie ne polygamie. Korán říká:

Berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu (4:3)

Polygamie není islámem doporučena; je pouze povolena za určitých okolností. Povolení polygamie se nevztahuje k ukojení vášně. Je spojeno se soucitem k vdovám a sirotkům.

Dříve, než byl korán zjeven, neexistoval horní limit pro polygamii a mnoho mužů mělo více, než čtyři ženy. Islám stanovil horní limit čtyř manželek, povolujíc muži oženit se s více, než jednou pod podmínkou, že bude ke všem spravedlivý. Avšak stejná súra upozorňuje:

Nikdy vám nebude možno, abyste byli spravedliví mezi ženami, i kdybyste si to přáli. 4:129

Proto polygamie není pravidlo, ale vyjímka.
Co je vyjímkou pro polygamii dovolenou islámem?

Tyto vyjímky jsou dělány z více důvodů, ale pojďme zmínit pouze jednu, která je spojena s vaší připomínkou "Muhammadova mimomanželského styku".
V západní společnosti je obvyklé u mužů mít milenky nebo několikanásobné mimomanželské aféry. Takové ženy jsou degradovány pouze na sexuální objekty bez jakýchkoli práv; na konci takového poměru jsou to obvykle ženy, kdo prohrává. Stejná společnost na druhou stranu není schopná přijmout muže s více než jednou manželkou, tak aby ženy mohly obdržet svá zákonná práva a vést počestný, důstojný a úctyhodný život.

Pokud by si každý americký muž vzal jednu manželku, stále v USA zůstává 25 milionů žen, které nebudou schopny najít manžela, navíc uvážíme-li, že – podle poslední statistiky – 10 procent americké populace jsou gayové! To je skoro 30 milionů lidí!

Tak jedinou možností pro ženu, která nemůže najít manžela je buď vdát se za ženatého muže nebo se stát "veřejným majetkem". Islám poskytuje ženám čestné postavení povolením první možnosti a zakázáním druhé. Nejméně jeden z důvodů, proč islám povolil omezenou polygamii je chránit ctnost žen!

Islám směřuje přímočaře k řešení problému

V islámu se musí problémům čelit a řešit je – ne ignorovat! Radši než požadovat pokryteckou shodu, islám poskytuje legitimní a čistá řešení problémům jedince i společnosti. Není pochyb, že druhá žena, legálně vzatá a laskavě opatrovaná to má lepší, než milenka bez legálních práv. Skrze praktický příklad Proroka Muhamada (pokoj a požehnání s ním) jako vedení muslimů byla nastolena aplikovatelná pravidla pro tento aspekt lidských vztahů za účelem neponechat nic náhodě.

Stádia Prorokova manželského života

Nejprve připomeňme, že Prorok Muhammad (pokoj a požehnání s ním) žil život zaopatřovaný pouze minimem nezbytností. Jeho ženy nemarnily hodiny v luxusním harému, ale vedly život dřiny a sebeobětování, zatímco on měl většinou plno práce mimo domov plněním nesčetných povinností Proroka. Evidentně, chtíč zde nehrál roli, když ani nebyl doma. Navíc většina manželství spadá do období, kdy chtíč není hlavním faktorem v mužském životě:  

1. Zůstal svobodný do 25 let.

2. Od 25 do 50 byl věrný jedné ženě, Chadídže, která mu porodila všechny děti vyjma jednoho. Byla o 15 let starší, než on, se dvěma dětmi s předchozího manželství. Byla mu největším spojencem, když obdržel poselství ve věku 40 let, dokud nezemřela, když mu bylo 50. Miloval ji dokud nezemřela a často mluvil o svém životě s ní s velkou nostalgií.

3. Mezi 50 a 52 lety zůstal sám a truchlil za svou manželku. Žil sám se svými dcerami.

4. Mezi 53 a 60 lety si vzal všechny své další ženy z mnoha ctnostných důvodů vypočtených níže. Je nepředstavitelné pro muže v tomto věku, aby se stal z ničeho nic chlípným, zejména, když neustále cestuje s krvežíznivými nepřáteli v patách.

5. Ve věku 60 let, Alláh zjevil verš, který mu zabránil v uzavření dalšího manželství před smrtí, to je o tři roky později v 63 letech. Korán stanovil:

A není ti dovoleno po tomto, aby sis vzal jiné ženy ani abys je vyměňoval za manželky jiné. (33: 53)

Důvody Prorokových sňatků

Můžeme rozdělit jeho manželství do dvou kategorií podle dvou aspektů jeho osobnosti.
- Muhammad muž, který potřeboval milující ženu, děti a stabilní domácnost, tak si vzal Chadídžu a zůstal pouze s ní po 20 let, dokud nezemřela.

- Muhammad prorok, který si vzal další manželky z důvodů vztahujících se k šíření jeho poselství. Tyto ženy byly pečlivě zvolené, nikoli jen nahodile "získané" ze smyslných důvodů, jak bylo naznačeno. Tady jsou některé důvody, proč se Muhammad ženil:

1. Předat islám další generaci jako praktické dědictví

Prorok Muhammad je jediný prorok bez jakéhokoli soukromí a s úzkostlivě uchovanou tradicí slov a skutků každé minuty veřejného a soukromého života. Uchovány v bystrých myslí jeho žen a jeho Společníků, tato vypravování vytvořili "denní manuál" pro muslimy k následování až do konce časů. Fakt, že islám byl šířen na ramenou žen a uchován v jejich srdcích je velkou poctou ženám této Ummy. Knihy autentických hadith přisuzují přes 3000 vypravování a tradic pouze jeho ženám.

2. Zpevnit vztahy rozvíjejícího se národa
V kmenové společnosti bylo obvyklé zpečetit smlouvy skrze přiženění se ke kmeni. Muhammadovi nejbližší Společníci se stali čtyřmi kalify, kteří vedli islám v kritické době po jeho smrti, dva z nich byli otcové jeho manželek Áiši (dcery Abu Bakra) a Hafsy (dcery Umara); další si vzali jeho dcery (Uthmán si vzal Ruqayyu a následně Zainab a Ali si vzal Fátimu).
3. Naučit muslimy laskavosti k ženám
Učil je nebýt laskavý jen k mladým a krásným pannám, ale i ke slabým a opuštěným vdovám, rozvedeným, sirotkům a starším ženám. Islám učí, že ženy musí být respektovány, chráněny a opatrovány mužským pokolením. Nejsou odsouzeny vést kyselý život zatímco schopní muži v jejich okolí je pouze litují a neudělají nic, aby jim pomohli nebo, v horším případě, využili jejich slabosti, aby je získali za milenky! 4. Nabídnout vzorový model muslimům až do konce časů
Ačkoli mnoho věřících žen oslovilo Muhammada nabízejíc se mu za manželky, zdvořile odmítal jejich nabídky. Většina jeho žen po smrti Chadídži, byly staré, zbavené krásy, dříve provdané, vyjma Áiši, která byla jediná mladá panna. Bral si z jiných národů a vyznání; některé byly dcerami jeho nejhorších nepřátel a jeho manželství s jednou ženou vyhrálo všechen její lid pro islám. Nehledě na jeho neutrální pocity vůči k většině z nich, byl modelovým příkladem rovné spravedlnosti a laskavosti ke všem z nich a nikdy by mezi nimi nerozlišoval.

Kdo byly Prorokovy manželky?

Prorok Muhammad si vzal za život 12 žen. Když zemřel, měl jich 9. V srdcích muslimů zaujímali speciální postavení jako "Matky věřících", jak nařídil korán a byly zdrojem velké moudrosti, které se naučily při životě v blízkosti tohoto velikého muže. Možná by jste chtěla hledat dál k prozkoumání jejich krásných příběhů, takže tady jsou jejich jména: Chadijah bint Chuwaylid, Sawdah bint Zam'ah, `A'išah bint Abi Bakr, Hafsah bint `Umar ibn Al-Khattab, Zaynab bint Khuzaymah, Umm Salama, Zaynab bint Jahš, Juwayriah bint Al-Harith, Umm Habibah, Safiyah bint Huyay ibn Akhtab, Maymunah bint Al-Harith, Koptka Marie.

Můžeme považovat jeho manželství s Áišou za zneužívání dítěte?

K odpovědi na vaši spekulaci pokračujme v našem objektivním výletu do minulosti. Evidentně, cestujeme-li zpět o 1400 let, abychom prozkoumali životní styl, kterého jsme nebyli svědky, není správné aplikovat naše dnešní standarty, takže si poslechněme experty. Autentické historické záznamy ukazují, že společenské zvyky té doby a místa – nehledě na náboženství – považovaly arabské osoby ženského pohlaví za ženy, jakmile začal jejich menstruační cyklus. Zvykem bylo provdávat dívky v tomto období. To bylo praktikováno všemi obyvateli Arábie před islámem: polyteisty, nevěřícími, židy a ostatními. Faktem je, že menstruace v horkém podnebí přichází dříve než ve studeném, takže ženy v Arábii dospívají často už v 8, 9 letech; také rychleji stárnou.

Je nepopiratelným faktem, že dříve, než byla provdána za Muhammada, byla Áiša zasnoubena s podvodníkem, Džubair ibn Mus'ab ibn Adym. Její snoubenec zrušil zasnoubení na základě náboženské odlišnosti. Tak její otec, Abu Bakr souhlasil, dát její ruku Prorokovi.

Veliká moudrost volby Áiši přesně jako mladé manželky
Aiša (kéž v ní Alláh nalezne zalíbení) přišla z domova proslaveného učením a memorováním velkého množství vědomostí; její otec byl žijící encyklopedií arabských kmenových rodokmenů a poezie. Ona zdědila tuto schopnost a ve své mladé, inteligentní a a vnímavé mysli uchovala cennou porci islámu, kterou se naučila během sedmi let manželství, a po 47 let po Prorokově smrti učila tisíce lidí z celého světa jejich náboženství, kterému se naučila z první ruky od Proroka. Do dnešního dne je řazena mezi nejprominentnější muslimské učence a dostává se jí extrémní vážnosti v srdcích muslimů jako "milované Proroka", který ji vždy uváděl jako člověka, kterého na tváři země nejvíce miluje. S ní vytvořil vzor muslimské domácnosti, který budou muslimové navěky usilovat napodobit. 

Byla koptka Marie otrokyně, konkubína nebo manželka Proroka?

Otroctví existovalo dlouho před islámem. Byl to systém, kdy lidé zajatí ve válce nebo unesení byli prodáváni jako "majetek". Termín se vztahoval na obě pohlaví, nejen na ženy. V některých kulturách byli otroci považováni za podlidi a bylo s nimi brutálně zacházeno. Například římané předhazovali křesťanské otroky lvům, pro potěchu publika; o otrocích ženského pohlaví se myslelo, že nemají duši a byly nemilosrdně mučeny; otroci žili v ponižujících podmínkách; obě pohlaví byla nucena poskytovat sexuální služby svým pánům; a jako "majetek" neměli ani možnost volby, ani vůli ani práva. 
Islám uznal lidská práva otroků a povzbuzoval muslimy k jejich uvolnění. Islám zakazuje cizoložství a homosexualitu a zabránil v nucení otrokyní k pohlavnímu styku proti jejich vůli. Islám podpořil jejich vzdělávání, osvobozování a legální sňatky s nimi a poskytl jim morální a finanční práva. Odměna za to – jak zmíněno v hadith – je věčný pobyt v ráji.

Marie nebyla konkubína; byla otrokyní křesťanského guvernéra v Egyptě, který nabídl ji a její sestru Serine – mezi dalšími dary – jako "dar dobré vůle" Prorokovi v odpověď na jeho pozvání k islámu. Na cestě do Medíny byla zvědavá dozvědět se o "svém novém pánu" a naslouchala Společníkům jak o něm mluví. Důsledkem bylo, že se stala muslimkou ještě než potkala Muhammada. Učenci se rozcházejí v názoru na její pozdější status. Já podporuji tento názor:

Jeden z významných učenců z Al-Azharu, šejk Abdul Madžid Subh, stanovuje:
"Prorok Muhammad, namísto braní konkubín vstupoval v legální sňatky založené na rozumu a moudrosti. Koptka Marie mu byla dána jako dar, ale namísto aby si ji vzal jako konkubínu se s ní oženil, aby pozvedl její postavení manželstvím."

Ženská práva v islámu přesahují moderní systém

Pokud ženy v dnešním muslimském světě nemají svá práva není to proto, že jim je nedává islám. Cizí tradice zastínily učení islámu, buď skrze ignoranství nebo následkem kolonialismu. Většina takzvaných moderních reforem objevujících se na Západě opouští náboženství k sekularismu. Ti na Západě, kdo tvrdí, že následují žido-křesťanskou tradici, spíše následují hodnoty západního liberalismu.

V Anglii a Americe před méně než 50 lety nemohla žena koupit dům nebo auto bez podpisu mužského zástupce! V kontrastu k tomu dal islámský zákon ženám práva o kterých na Západě do roku 1900 neslyšeli.
Mnoho veršů koránu stanovuje, že muž a žena jsou si před Bohem rovni. Jediné, co rozlišuje lidi v Jeho pohledu je míra jejich uvědomění Boha.

Islám učí, že žena je celistvá osobnost před zákonem a její spiritualita je rovná muži. Ženy mají právo na majetek, obchodování a obdržet stejný plat za stejnou práci. Mají plnou kontrolu nad svým majetkem. Nemohou být provdány proti své vůli a po sňatku si ponechávají své jméno. Mají právo dědit a rozpustit manželství v případě neúcty nebo špatného zacházení. Islám nepovažuje ženy za "zlá znamení" a neobviňuje je z prvotního hříchu (doktrína kterou islám odmítá). Ženy v islámu se účastní všech forem uctívání, stejně jako muži.

Mise Proroka Muhammada (pokoj a požehnání s ním) zastavila mnoho hrozných praktik proti ženám, které se v té době vyskytovaly. Ve skutečnosti spoutal a omezil polygamii Arabů své doby a zavedl mnoho zákonů na ochranu žen. Ve své ceremoniálu na rozloučenou před svou smrtí shrnul učení islámu pro věřící v konečném sbohem. Jeho poslední slova byla "Buďte laskaví k ženám!"

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář