Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Koncept rovnosti pohlaví v islámu

6. 5. 2008
Ansar Al-Adl

 

Fyziologie

Před diskusí o konceptu rovnosti a jak se vztahuje k mužům a ženám v islámu, potřebujeme učinit důležité odlišení. Mnoho lidí mluvících o rovnosti předpokládá, že by to mělo být zrcadleno v zacházení s oběma skupinami naprosto stejně. Avšak toto zřejmě nebude vždy ta správná věc. Lidské potřeby, síly, schopnosti a slabosti potřebují být přizpůsobeny a brány v úvahu jako protikladné podřízení všech jednomu standardu, který může pasovat pouze několika.

ObrazekTak potřebujeme dělat rozdíl mezi povrchní procedurální rovností a věcnou rovností, kterou je spravedlnost. Většina společností uznává, že důležitou věcí není zaměřit se na povrchní procedurální rovnost, ale poskytnout věcnou rovnost všem občanům, která s nimi zachází spravedlivě podle jejich potřeb a okolností. Lidé upřednostňují věcnou rovnost před procedurální rovností, protože uznáváme, že prvně uvedená dovoluje spravedlnost. Uzpůsobujeme svá pracovní místa, školy a obchodní areály handikapovaným. Uznáváme potřebu sociálních služeb, aby se postaraly o znevýhodněné ve společnosti, zatímco majetní jsou obtíženi daněmi. Dáváme zvláštní pozor a ohledy k těm, kdo mají ve svém životě emocionální, psychologické nebo fyzické obtíže. Toto všechno je věcná rovnoprávnost, rovnost a spravedlnost.

Muži a ženy

Když dojde na muže a ženy, každý uznává, že existují vrozené neoddiskutovatelné rozdíly mezi mužem a ženou. Nejsou stejní; muži a ženy jsou přirozeně odlišní mnoha způsoby. Výsledkem toho není logické nedbat na tyto rozdíly a obhajovat jednotný standard ve věcech, jež nejsou jednotné. To může být procedurální rovnost, ale nikoli věcná. Například by bylo od manžela nespravedlivé naznačovat, že jeho žena musí pracovat stejně těžce jako on, když je těhotná. Spravedlnosti je dosaženo uznáním břemena těhotenství a potřebou manžela se tomu přizpůsobit. Existují zjevné biologické rozdíly – muži nezakoušejí ani menstruační období ani porod zatímco ženy žijí obecně déle a mají ve stáří méně zdravotních problémů. Buletin AARP publikoval [1] článek o osmi hlavních zdravotních rozdílech mezi mužem a ženou:

Pokud jde o zdraví, rozdíly mezi muži a ženami sahají daleko za jejich postoj k pravidelným ročním prohlídkám a potřebné léčbě. V případě, že muži potřebují několik důvodů pro sjednání schůzky s lékařem, měli by uvážit následující body:

v Délka života mužů v USA dosahuje průměru 74.4 let, to je skoro o 5 let méně než u žen, 79.8 let.

v Rakovina zabíjí muže častěji než ženy.

v Z těch, kdo umírají na srdeční choroby před dosažením věku 65 let, tvoří 70% muži.

v Spánková apnea, potenciálně vážná porucha, která způsobuje zastavení a obnovení dechu ve spánku je obvyklejší u mužů než u žen.

v Čtyřikrát více mužů než žen umírá vlastní rukou; sebevražda je a osmém místě mezi způsoby smrti u mužů.

v Muži jsou o 50% náchylnější k rozvinutí koronárního onemocnění po čtyřicítce.

v Muži mají méně s infekcí bojujících T-buněk než ženy.

v Nad 100 let ženy převažují nad muži osm ku jedné.

Na olympiádách muži a ženy závodí odděleně kvůli fyziologickým rozdílům. Ve věku 18 let je průměrný muž vysoký 178 cm a váží 65.7 zatímco průměrná žena je vysoká 163 cm a váží 57.4 kg. Na základě váhy má muž o 50% více svalové hmoty než žena. Průměrné srdce ženy je o 25% menší než srdce muže. Ženy nosí o 10% více tuku než muži [2].

Ve studiu ženy obecně dosahují lepších výsledků v jazycích a humanitních vědách, zatímco opak platí o matematice a přírodních vědách. Obě pohlaví mají unikátní silné stránky a schopnosti. Ohledně psychologických odlišností mezi muži a ženami článek nazvaný 'Muži a ženy opravdu myslí odlišně' cituje nedávnou neurologickou studii:

Profesor psychologie Richard Haier z Kalifornské univerzity vedl výzkum spolu s kolegy s univerzity v Novém Mexiku. Jejich zjištění ukazují, že muži mají skoro 6.5 x více šedé hmoty vztahující se k obecné inteligenci ve srovnání se ženami, zatímco ženy mají skoro 10 x více bílé hmoty vztahující se k inteligenci... V lidských mozcích šedá hmota představuje informace zpracovávající centra, mezitímco bílá hmota pracuje ve spojování těchto center. Výsledky této studie by mohly pomoci vysvětlit, proč muži a ženy excelují v různých typech úkolů, uvedl spoluautor a neuropsycholog Rex Jung z univerzity Nové Mexiko. Kupříkladu muži si lépe poradí s úlohami vyžadujícími více místního zpracovávání jako je matematika, říká Jung, oproti tomu ženy jsou lepší ve shromažďování a spojování informací v různých oblastech šedé hmoty, což pomáhá jazykovým dovednostem [3].

Jiný článek uveřejněný v Psychology Today (Psychologie dnes) popisuje odlišnosti mezi muži a ženami jako 'nevyhnutelné':

Když dojde na mluvení a dělání pohybů rukou, které přispívají k motorickým dovednostem, mozek vypadá velmi ohniskově organizovaný u žen ve srovnání s muži. To se může vztahovat k faktu, že dívky obecně začínají mluvit dříve, artikulují lépe a také mají lepší kontrolu motoriky drobných pohybů rukou. Také je mezi ženami jednoznačně větší množství praváků oproti levákům než je tomu u mužů. Ale pokud jde o určité více abstraktní úkoly, jako je definování slov, ženské mozky jsou více rozptýleně organizovány než mužské, ačkoli muži a ženy se neliší v celkové schopnosti slovní zásoby.

Výzkum moderní psychologie pokračuje v odhalování rozdílů mezi muži a ženami od těch nejvíce evidentních ve vzorech chování k tak triviálním jako je zpozorování rozlobené tváře v davu. Ve světle takových výrazných rozdílů mezi oběma pohlavími není vhodné ani pro muže ani pro ženy zastávat stejné role. Jak bylo uvedeno v článku o ženském zdraví v New York Times:

V kontrastu s feministickým předpokladem, že žena může dělat totéž, co muž, věda demonstruje, že ženy mohou dělat některé věci lépe, jelikož mají nad muži mnoho biologických a poznávacích výhod. A potom existují jiné věci, které ženy nemohou dělat tak dobře [4].

Bůh nás stvořil s odlišnými, ale doplňujícími se silnými stránkami a schopnostmi. Muž se nepotřebuje stát ženou ani vice versa za účelem být úspěšný.

Podstatná rovnost muže a ženy

Islám uznává, že zatímco muži a ženy mají jisté fyzické odlišnosti, duchovně vychutnávají absolutní rovnost před Bohem. Korán a sunna jsou jednoznačné ve stanovení, že pohlaví jedince nemá naprosto žádný vliv na jeho odměnění nebo potrestání v příštím životě.

„Nedopustím věru, aby se ztratil skutek jediný, který kdokoliv z vás učiní, ať je to muž či žena, vždyť jeden k druhému patříte…” (3:195)

“A ten, kdo koná dobré a je věřící – ať je to muž či žena – ten vejde do ráje a nebude ošizen ani o slupku pecky datlové.” (4:124)

“Kdokoliv zbožné skutky koná, ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili.” (16:97)

“Kdokoliv koná špatné, ten odměněn bude něčím podobným, ale kdokoliv koná dobré - ať muž je či žena - a je věřící, ten do ráje vstoupí, kde obdařen bude darem nepočítaným.” (40:40)

“Muslimové a muslimky, věřící muži a věřící ženy, poslušní a poslušné, pravdomluvní a pravdomluvné, trpěliví a trpělivé, pokorní a pokorné, dárci a dárkyně almužny, postící se muži a postící se ženy, cudní a cudné, muži a ženy hojně Boha vzpomínající - těm všem Bůh věru připravil odpuštění i odměnu nesmírnou.” (33:35)

“Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější - a Bůh je vševědoucí a dobře zpravený.” (49:13)

Proto islám otevřeně vyhlašuje, že muži a ženy mají stejné postavení a hodnotu před Bohem, a pouze zbožnost odlišuje jednoho jedince od druhého.

ObrazekV legálních a praktických aspektech jsou obecná pravidla shodná pro muže a ženy. Pro obojí platí stejné skutky uctívání, stejná islámská etiketa a způsoby a jsou podrobeni stejným legálním trestům. Ale existuje také mnoho případů, kdy jsou pravidla odlišná. Ženy jsou vyňaty z půstu a modlitby v době své periody. Mužům je zakázáno nosit zlato a hedvábí, a ženám je to dovoleno. Páteční modlitby jsou povinné pro muže a dobrovolné pro ženy. Muži musí ze svých peněz živit rodinu, ale ženy užívají své peníze podle svého uvážení. Existují odlišnosti v požadavcích na oblékání, jelikož fyzický vzhled mužů a žen je jiný. Toto všechno odráží přirozené rozdíly mezi muži a ženami. Tedyv menších právních záležitostech islám jedná se ženami a s muži podle jim vrozených rozličností, jako věcná rovnoprávnost a v zájmu spravedlnosti.

Závěrem lze říct, že islám potvrzuje absolutní duchovní rovnost mužů a žen, a přiděluje oběma rovnocennou hodnost před Bohem. V právních záležitostech islám prosazuje věcnou rovnost mužů a žen, uznává jejich jedinečné dovednosti a schopnosti a rozhoduje v souladu s ochranou práv obou.

 

Dodatky:

[1] 8 Health Differences Between Men and Women, Gaby Gollub. (http://www.aarp.org/bulletin/yourhealth/Articles/a2004-02-17-8diff.html )

[2] Performance Moderator Functions for Human Behavior Modeling in Military Simulations (ADDENDUM) Adrenaline – Khat – Exertion, Chang Y Chung, Dr. Barry G. Silverman, Jason Cornwell. (http://64.233.167.104/search?q=cache:OYtYvD7FS3QJ:www.seas.upenn.edu/%7Ebarryg/PMF_Addendum1.doc )

[3] Men and Women Really Do Think Differently, Bjorn Carey, LiveScience. (http://www.livescience.com/humanbiology/050120_brain_sex.html)

[4] The New York Times. (http://www.nytimes.com/specials/women/nyt98/21saga.html)

 

www.islamreligion.com

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář