Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Některé odpovědnosti manžela a práva manželky v islámu

6. 5. 2008

Některé odpovědnosti manžela a práva manželky v islámu

 

Poradce: Dr. G. F. Haddad, Damašek

Otázka: Často čtu co, podle islámských učení, může nebo nemůže dělat manžel při sporu s manželkou, pokud spolu nesouhlasí nebo v případě, že se žena špatně chová. Nikdy nečtu o opačné situaci: když manželka nesouhlasí s manželem nebo on se nevhodně chová. Věci jsou vždy postaveny z manželova pohledu! Jaká jsou práva manželky v případě nevhodného chování jejího manžela?

Odpověď: Všechna chvála náleží Alláhu a pokoj a požehnání Jeho Poslu.

Alláh přikázal věřícím "zacházet s nimi laskavě" (4:19) a pravil: "A patří k Jeho znamením, že vám z vás samých manželky stvořil, abyste u nich klid nalezli. A vložil mezi vás lásku a dobro - a věru jsou v tom znamení pro lidi přemýšlivé." (30:21).

Základní práva práva manželky v případě nevhodného chování jejího manžela

Poznámka: Toto je stranou ostatních práv jako právo na výživu, bydlení, oblékání, vzdělání dětí atd. A od Alláha přichází úspěch.

1. První a nejcennější podmínkou, aby bylo manželství platné ze strany manžela je "dodržet slib nebo sliby jí učiněné v době, kdy si ji vzal." To je příkaz Proroka (pokoj a požehnání s ním) podle hadith: "ahaqqu al-šuruti an tufu bihi ma astahlaltum bihi min al-furudž."

2. Nesmí jí nařídit nic, co odporuje náboženství. Prorok (pokoj a požehnání s ním) pravil: "Neexistuje poslušnost stvoření, je-li to neposlušností Stvořitele." (la ta`atan li makhluqin fi ma`sijat al-khaliq).

3. Musí projevovat trpělivost a být připraven naslouchat její radě v každé situaci. Prorok (pokoj a požehnání s ním) naslouchal radám svých manželek v záležitostech od nejmenších po nejvýznamější.

4. Pozve-li ho, aby vstal a vykonal noční modlitbu je chvályhodné, pokud tak učiní a vice versa. Prorok (pokoj a požehnání s ním) se modlil za takové lidi: "Kéž Alláh požehná muži, který v noci vstává a modlí se, a budí svou ženu a když odmítá, postříká jí vodou obličej; Kéž Alláh požehná ženě, jež v noci vstává a modlí se, a budí svého manžela a když odmítá, postříká mu vodou obličej."

5. Musí ji respektovat a dbát na její potřeby, takže ho i ona bude moci respektovat a dbát na jeho potřeby.

6. Musí kontrolovat své vášně a jednat umírněným způsobem, zejména v případě pohlavního styku. Pamatujte, že Alláh mezi vás umístil "lásku a milosrdenství" (mawadda wa rahma), nikoli oprávnění každého chtíče; a že Prorok (pokoj a požehnání s ním) radil mladým mužům se ženit, protože se "způsobuje odvracení pohledu a svazuje svazuje přirození", ne za účelem ukájet sexuální vášně. Alláh nazval manžele, že jsou si vzájemně oděvem (2:187), a smyslem oděvu je slušnost. Prorok (pokoj a požehnání s ním) dál pravil, že kdokoli se ožení za účelem slušnosti a cudnosti (`afaf), Alláh mu bude rád pomáhat.

7. Nikdy nesmí rozšířit tajemství domácnosti a sezdané dvojice.

8. Musí se upřímně snažit získat její důvěru a usilovat o její prospěch všemi svými skutky.

9. Musí s ní neustále zacházet štědře. Prorok (pokoj a požehnání s ním) pravil, že nejlepší dar nebo almužna (sadaqa) je ta věnovaná svojí manželce.

10. Pracuje-li mimo domov, je chvályhodné od manžela, najme-li pomoc v domácnosti, aby jí ulevil od mnoha starostí. Ženiny povinnosti nezahrnují krmení dítěte, dokonce ani jeho opatrování, ani uklízení a vaření. Je povinností manžela zajistit chůvu, jídlo pro starší děti, a sluhy, aby vařili a uklízeli. Avšak pokud žena dělá tyto věci z dobroty a lásky, je to dar manželovi z její strany.

11. Musí se vyhnout přehnané žárlivosti. Prorok (pokoj a požehnání s ním) pravil: "Nebuďte přehnaně žárliví na svoje manželky, pro případ, že zlo bude na ni vrženo vaším jménem" (la tukthir al-ghírata `ala ahlika fa turama bi al-su'i min adžlik) a pravil: "Alláh je žárlivý a věřící je žárlivý; a Alláhova žárlivost je, že věřící by neměl zacházet k tomu, co mu Alláh zakázal" (inna Allaha jagharu wa al-mu'minu jagharu wa ghírat Allahi in ja'tija al-mu'minu ma harrama `alajhi).

12. Musí chránit její čest a nepřivádět ji do situací, kdy je kompromitována nebo ponížena. Prorok (pokoj a požehnání s ním) pravil, že Alláh nikdy nedovolí vstoupit do ráje tomu, kdo se málo stará, kdo sdílí soukromí jeho ženy. To zahrnuje manželova bratra, strýce a synovce, nehledě na nepříbuzné přátele, sousedy a úplné cizince.

13. Musí projevovat trpělivost a odpuštění v případě neshody a nesmí spěchat s rozvodem. Vyhlášení rozvodu je vážná záležitost, a Prorok (pokoj a požehnání s ním) pravil: "Z dovolených věcí si Alláh nejvíce oškliví rozvod." (abgh`ad al-halal `ind Allah al-talaq). V jiné hadith pravil, že rozvod je tak vážný, protože způsobuje oteřesení Alláhova trůnu. Pravil: "Nejlepší přímluva (to je zásah třetí strany) je taková, která přivede zpět manžela a manželku." Sukničkářství – rozvod z důvodu oženit se s jinou ženou z důvodu sexuální přitažlivosti vyvolává kletbu Alláha podle hadith: "Alláh proklíná sukničkáře, který se rozvádí" (la`ana Allahu kulla dhawwaaqin mutallaaq). Nakonec i během a po rozvodu Alláh přikázal muži laskavost: "(Po rozvodu) lze podržet manželku podle správné zvyklosti nebo ji propustit v dobré vůli." (2:228).

14. Nesmí se obírat tím, co na manželce nemá rád, ale naopak tím, co na ní má rád.

15. Manžel se nesmí manželce vyhýbat nebo ji ponechávat ve stavu očekávání, ať je doma nebo v zahraničí po příliš dlouhou dobu, vyjma s jejím souhlasem. Alláh praví: "Nenechávejte ji jakoby visící ve vzduchu! Dosáhnete-li dohody a budete-li bohabojní – vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný." (4:129). Prodloužená separace (6 měsíců a více podle školy Šafi`i) bez předchozí dohody s manželkou, ať je manžel pryč dobrovolně či nedobrovolně (například kvůli válce, uvěznění nebo nemoci) je dostatečnou příčinou, aby získala od soudce rozvod.

16. Prorok pravil: "Nebijte svoje ženy" a "Neuhoďte svou ženu po tváři." Odčiněním uhození něčího otrok apo tváři je jeho propuštění na výměnu, ale jaké je odčinění za uhození manželky? Prorok (pokoj a požehnání s ním) odsoudil muže, který bije svou ženu ve dne a navštěvuje ji v noci. A přehnané bití je dostatečnou příčinou, aby získala od soudce rozvod.

17. Starat se o uspokojení pohlavní touhy manželky je náboženská povinnost. Prorok (pokoj a požehnání s ním) varoval před pospícháním ukojit svou touhu a zapomínáním na touhu manželky. Také nerad viděl, že se manžel potom rychle odtáhl a byl na ni nepříjemný. Požádá-li o styk neměl by odmítnout.

Závěr

Toto jsou pouze některé zásadní povinnosti muslimského manžela. Stav manželský je součástí lnutí k sunně a povzneseným stavem života. Slovy Proroka (pokoj a požehnání s ním) dovoluje potkat Alláha "čistý a očištěný" (tahiran mutahharan). Chování k manželce je měřítkem dkonalosti mužovy víry jak Prorok (pokoj a požehnání s ním) pravil: "Nejzdokonalenějšími z věřících v jejich víře je ten, kdo zdokonaluje svoje způsoby a nejzpůsobnějšími jsou ti, kteří se nejlépe chovají ke svým manželkám." Manželství musí být bráno s krajní vážností, musí se do něj vstupovat s nejčistšími úmysly, a musí se kultivovat nábožensky, aby se nestalo laciným a přineslo velkou odměnu. Prorok (pokoj a požehnání s ním) je nazval "jeho cestou" (al-nikahu sunnati) a "polovinou náboženství" a též pravil: "Dva rak`at (cykly modlitby) ženaté osoby jsou lepší než sedmdesát rak`at svobodné." Také upozornil, že mezi největší z odpovědností, které byly uloženy mužům patří péče o jejich manželky.

A kéž Alláh požehná a věnuje mír Muhamamdovi, jeho rodině a jeho Společníkům, a chvála budiž Alláhu, Pánu světů.

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář