Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Důkazy pro džilbáb

8. 3. 2009


Úvod

Jedno z témat hidžábu, které je obklopeno četnými zmatky je Obrazekdžilbáb. Některé sestry tvrdí, že džilbáb není fard a že tedy "šalwar kamíz (kalhoty a halena) a šátek jsou okej". Jiné sestry protestují, že pojem "džilbáb" v dnešní arabštině odkazuje na velmi specifický kus oděvu a že Alláh SWT nemohl určit všem muslimským sestrám, aby nosily pouze tento a ne jiný oděv. Co je tedy džilbáb? A je fard – povinnost - nějaký nosit?

Pro začátek je nutno předpokládat, že nevíme nic o arabské kultuře a druzích oblečení, které možná nosí. Všechno, co máme je Korán a Sunna a práce učenců, kteří zasvětili své životy studiu Koránu a Sunny. Makonec od muslimů se očekává, že se budou řídit čistě Koránem a Sunnou. Proto prosím čtenáře, aby odložili jakoukoli představu o džilbábu, kterou snad mají.

Co říká šarí`a o oděvu zvaném džilbáb?

Korán, súra Ahzáb, aja 59 (33:59) praví:

Ja ajjuha an-Nabijj qul li azwadžika wa banatika wa nisa al-mu'minin judnina alajhinna min džalabib hinna; dhalika adna an ju'rafna fa laa ju'dhajn. Wa kana Allahu Ghafur Rahim

Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje (džalabib)! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy. A Bůh je odpouštějící, slitovný.

Slovo džalabib je plurál od džilbáb. Tato súra muslimským ženám jasně přikazuje, aby nosily oděv zvaný džilbáb.

Vedle toho hadithy zaznamenaly, jak to bylo se sahabijat (rAa) když byl tento verš zjeven:

Sunan Abu Dawud Book 32 #4090. Vypravovala Umm Salama, Umm al-Mu'minin: když byl verš "aby přitahovaly k sobě své džalabib" zjeven, ženy Ansárů vyšly, jako by měly vrány na hlavách oblečené v džalabib.

V případě, že by existovala nejasnost v tom, jak by měly muslimské ženy poslouchat súru al-Ahzab aja 59, tato hadith ukazuje, že je správné nosit oděv zvaný džilbáb, jelikož právě to sahabijat (rAa) udělaly. Všimněte si, že neváhaly, ani to neodkládaly ani se nevymlouvaly: když jim bylo řečeno Alláhem SWT, aby nosily oděv džilbáb, tak to udělaly, okamžitě.

ObrazekA je zde ještě mnohem víc než toto. Některé ženy žily v odloučení a nikdy nevycházely, takže nevlastnily oděv zvaný džilbáb. Hadithy zaznamenaly, že Prorok přikázal ženám přijít na shromáždění Eid a co rozkázal ohledně džilbábu:

Sahih Bukhari Book 8 #347. Vypravovala Umm Atijja: Bylo nám přikázáno přivést menstruující a skryté ženy na vzývání muslimů o dvou svátcích Eid. Menstruující ženy zůstaly mimo musalla. Žena se zeptala, "Posle Alláha, co ta, která nemá džilbáb?". Pravil, "Ať si půjčí džilbáb své družky".

Moje drahé sestry, význam je vám snad dostatečně jasný. Kdyby bylo halal vycházet bez oděvu zvaného džilbáb, tak proč by to Prorok nedovolil těm, které ho nemají? Ale místo toho jim řekl, že nějaký džilbáb najít musí, i kdyby si ho měly vypůjčit od přítelkyně. Pravidlo je prosté: je to neposlušnost Alláha SWT a Jeho posla pro ženu vycházet ven nemá-li na sobě oděv džilbáb. Tečka. Opravdu nenacházím jiný význam v súře Al-Ahzáb nebo v hadíthech, vy ano?

Co učenci praví o oděvu zvaném džilbáb?

ObrazekPoskytla jsem důkaz z Koránu a Sunny, že pro muslimské sestry je fard nosit oděv zvaný džilbáb, když jsou ven z domu. Toto není jen můj názor, ale názor většiny učenců (ulama). Další otázkou je, jaký oděv je džilbáb? Mezi učenci jsou dva názory:

1) Je to volný vnější oděv jako kabát nebo plášť.

2) Je to potah pokrývající celé tělo vyjma očí.

Ani jeden názor neuvádí "usedlé oblečení" nebo "volné oblečení" nebo "šalwar kamíz je okej.

A: Ověření názorů učenců

Někteří dobře známí učenci podporující první názor
1) Šejch Jusuf Qaradawi (Šafi'i) – viz Awrah ženy (http://www.witness-pioneer.org/vil/Books/Q_LP/ch3s1pre.htm#Women%27s%20%27Awrah) popsal džilbáb jako "volný svrchní oděv"

2) Šejch Muhammad Nasir ad-Din Albani (Salafi) - Šejch Albani napsal esej nazvanou Ženské šaty. Naneštěstí byl web asi zrušen. Popsal džilbáb jako "svrchní oděv, který je silný a nepůhledný a zahaluje oblečení pod ním a ženskou postavu".

Někteří dobře známí moderní učenci podporují druhý názor
1) Syed Abu-Ala' Maududi (Hanafi) – viz Úvod do súry al-Ahzáb (http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/maududi/mau33.html#S33 ) popisuje džilbáb jako "svrchní oděv zahalující obličej".

2) Šejch Abdul-Aziz ibn Baz, vedoucí muftí Saudské Arábie (Salafi) – viz Nebezpečí žen v práci (http://www.themuslimwoman.com/herrole/dangerofwomenatwork.htm ) - Ibn Baz popisuje džilbáb jako "zahalující celé tělo kromě očí".

Některé webové stránky podporují první názor

Hidžáb – jak chrání a prospívá (http://eudoxus.usc.edu/fahmad/pub/Quran/Hijab1.html ) - džilbáb "velký volný svrchní kabát".

Islámský hidžáb (http://www.islam1.org/khutub/Hijab.htm) - džilbáb jsou šaty halící postavu od vrchu dolů … nošené na normálním oblečení".

Musí si muslimka zahalovat obličej? (http://www.understanding-islam.com/rs/s-084.htm)  - džilbáb je "široký plášť".

Některé webové stránky podporují druhý názor

Důkazy niqábu (http://www.angelfire.com/ma/AdhaanulMuminaat/niqab.html) - džilbáb je "plášť, který pokrývá celé tělo tak, že není nic viditelné kromě jednoho oka".

Niqab (http://www.geocities.com/CollegePark/Plaza/8909/niqab.html) - džilbáb je "volný zevní kabát, který úplně zahaluje tělo včetně tváře".

Niqab podle Koránu a Sunny (http://www.muttaqun.com/niqab.html) - džilbáb je "volný svrchní odáv co zahaluje tělo …přes hlavu a tvář".

Niqáb ve světle Koránu a sahih hadith (http://members.tripod.com/ibnfarooq/niqaab.htm) - džilbáb je "kabát halící celé tělo včetně tváře a rukou".

B: Proč učenci tvrdí, že džilbáb je svrchní oděv?

ObrazekExistuje věc, na níž se všichni učenci shodují a sice, že džilbáb je svrchní oděv. Jediná debata se týká toho, kolik z těla má džilbáb zahalovat. Jak odvodili, že džilbáb je svrchní oděv? Nejprve je možno se podívat na definici pojmu džilbáb do slovníku klasické arabštiny. Zadruhé to lze ověřit rozumovou analýzou Koránu. Podívejme se na oba způsoby.

Jaká je definice slova džilbáb?

Slovník klasické arabštiny, Lisan al-Arab od ibn al-Mandhura, poskytuje tuto definici, "Džilbáb je zevní oděv, povlak nebo plášť. Je odvozen od slova tadžalbaba, což znamená obléci. Džilbáb je zevní potah nebo pokrývka, kterou si žena obléká NA SVOJE ŠATY, aby se zahalila od hlavy k patě. Zcela zahaluje tělo." (Lisan al-Arab, kapitola 7, strana 273)

Slovník Al-Qamus al-Muhit od Abu Tahira al-Fajruzabadiho poskytuje definici, "Džilbáb...je to, co ZAHALUJE OBLEČENÍ jako pokrývka."

Slovník Al-Sihah od Džawhari poskytuje definici, "Džilbáb je pokrývka nebo prostěradlo. Džilbáb byl uveden v hadithech ve významu potahu, který si žena omotává přes šaty."

Rozumová analýza Koránu – argument, proč není džilbáb pouze usedlé oblečení, ale musí to být svrchní oděv

Surah an-Nur ajah 60 (24:60) poskytuje výjimku pro určité ženy v nošení hidžábu. Zní:

Wa al-qawa'jdu min an-nisa allati laa jardžuuna nikahan fa lajsa alajhinna džunahun an jada'na thijab hunna ghajra mutabarridžat bi zenat. Wa an jasta'fifna khajru la hunna. WaAllahu Sami'un Alim

A není hříchem pro starší ženy, které již nemají naději na sňatek, jestliže odloží své oděvy, aniž ovšem staví na odiv ozdoby své. Však zdrží-li se toho, bude to pro ně vhodnější. A Bůh je slyšící, vševědoucí.

Zde je zajímavá hádanka. Starším ženám je dovoleno odložit své oděvy – ale nesmí stavět na odiv své ozdoby. Jak může žena odložit svůj oděv, aniž by odhalila své tělo?

Jedinou odpovědí je, že nosí další vrstvu na oblečení, které normálně také musí být zahaleno.

A co je ta další vrstva, kterou muslimská žena nosí. Drahé sestry, to je džilbáb! Co jiného by to mohlo být? Surah an-Nur ajah 60 by nedávala smysl pokud džilbáb není svrchní oděv na oblečení. Toto je další důvod proč usedlé oblečení nestačí.

Tento názor je zaznamenán od Ibn Abbase, Ibn Umara, Mudžahida, Sa'id ibn Džubajra, Abu Aš-Ša'tha, Ibrahim An-Nakha'iho, Al-Hasana, Qatadaha, Az-Zuhriho a Al-Awza'je v tafsíru (http://www.tafsir.com/default.asp?sid=24&tid=36356) Imama ibn Kathira k súře AnNur. Jste již přesvědčeny?

Jaká jsou pravidla džilbábu?

Jak uvedeno na začátku, v Koránu a Sunně existují dalíly pro to, že je fard, aby muslimská sestra nosila oděv, který Alláh nazval "džilbáb" kdykoli jde z domu. Potom jsme si ukázali, proč je džilbáb zevní oděv, vrstva navíc na oblečení; tak to učenci chápou.

Učenci také stanovili obecná pravidla, že musí být silný a neprůsvitný a dost volný, aby neodhaloval kontury toho, co je pod ním.

Rozcházejí se v tom, kolik toho musí džilbáb zakrývat. Jak uvedeno výše, existují dva názory.
První jest, že džilbáb neboli svrchní oděv musí zahalovat všechno mimo obličeje a rukou. Existují zde dva pod názory. ObrazekPrvní je, že to musí být jediný kus oděvu co zahaluje vše, co musí být zahaleno. To by znamenalo, že oděv zvaný "džilbáb" musí být oděv známý jako abaja nebo čádor. Druhý podnázor je, že kombinace oděvů co zahalují totéž co džilbáb ho může nahradit. Konkrétně dovolují, aby hlava byla zahalena pokrývkou (chemár) a nohy ponožkami a botami. Dokud si sestra zahaluje hlavu a krk chemárem, pak džilbáb nemusí pokrývat hlavu a může být jako plášť od ramen dolů. A pokud si nohy zcela zakrývá ponožkami a botami nemusí sahat až na zem a lze ho končit u kotníků. Toto je většinový názor. Podle něj můžeme říct, že oděv zvaný "džilbáb" je cokoli, co splňuje tyto požadavky:

  • Tento oděv je zevní oděv, extra vrstva na běžném oblečení
  • Pokud se nenosí chemár, musí splývat od vršku hlavy dolů, pokud se nosí chemár, pak od ramen dolů
  • Pokud se nenosí ponožky, musí sahat na zem, pokud jsou nohy schované, končí u kotníků
  • Musí být vyroben ze silné a neprůsvitné látky takže neukazuje, co je pod ním a musí být volný, takže neodhaluje obrysy toho, co je pod ním

Tento džilbáb se podle shody učenců nosí venku na veřejnosti, na místa jako je obchod a masdžid. Nemusí se nosit doma a v neveřejných budovách i pokud se tam vyskytují nemahramové, potom oblečení podle pravidel v AnNur 31 jako usedlé oblečení a chemár stačí. To proto, že džilbáb je potvrzením islámské identity a má chránit před obtěžováním na veřejnosti.

Podle druhého názoru ulama musí džilbáb zahalovat celé tělo kromě očí. Tak jako většina učenců u prvního názoru dovoluje, aby chemár, kabát a ponožky nahradily jediný kus oděvu, který by zahalil vše, kromě tváře a rukou, tak většina učenců dovoluje, aby různé kousky nahradily jeden potah halící všecko kromě očí. Tyto kusy mohou zahrnovat odděleně připojený obličejový závoj (niqab), pokrývku hlavy (chemar), kabát nebo plášť (džilbáb), a ponožky a boty. Avšak tito učenci silně zdůrazňují, že kabát-džilbáb není totéž, co koranický džilbáb.

Závěrem

ObrazekInšaAlláh se mi povedlo dokázat, že Korán a Sunna přikazují a činní povinným oděv zvaný "džilbáb". Dále doufám, že jsem dokázala, že význam slova "džilbáb" v klasické arabštině a v řeči učenců znamená svrchní oděv. Cokoli splňující výše uvedená kritéria je džilbáb. Existuje mnoho stylů a různých oděvů, co lze považovat za džilbáb. Může se jim říkat abája, čádor, dželaba, burnus, hajk, milaja a jinak. Nebo dokonce i "džilbáb".

Jako muslimové musíme následovat Korán a ne arabskou kulturu. Je-li slovo užito v Koránu a hadithech, je nutno mu dát význam podle šarí`e ne jaký má v arabské kultuře.

Takže ať nosíte abáju, čádor nebo dželabu, ujistěte se, že splňuje požadavky šarí`e:

  • Je to svrchní oděv nošený na oblečení
  • Je z neprůhledného materiálu, nikdo pod něj nemůže vidět
  • Je volný a zahaluje kontury postavy
  • Pokud nosíte plášť-džilbáb, zajistěte, že vaše hlava a krk jsou zahaleny chemárem, nohy jsou zcela schované v ponožkách a botách (a pokud se držíte toho názoru, tak tvář je zahalená niqábem)

Co znamená hidžáb?

V běžném užití mezi muslimy slovo "hidžáb" odkazuje na pokrývku hlavy. To někdy vzbuzuje dojem, že nošení pokrývky hlavy je veškerý hidžáb. Toto není správné!

Alláh SWT dal 7 příkazů ve 2 verších ohledně oděvu a chování muslimských sester.

ObrazekSlovo hidžáb podle 'The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic' znamená "závěs, ženské zahalování, zástěnu, oddělení". Odkazuje na CELÝ cudný oděv muslimské sestry, to co ji zahaluje před mužskými pohledy. Také odkazuje na chování, které ji zahaluje, jako je klopení pohledu, opatrování cudnosti a neukazování jejích ozdob. Tedy, všech sedm příkazů v těchto verších se týká HIDŽÁBU.

Znovu, Alláh SWT seslal verše týkající se hidžábu muslimských sester. Jsou to súra an-Nur aja 31 a súra al-Ahzab aja 59. Za účelem nosit správný hidžáb, musí sestra poslouchat všechna nařízení v těchto verších.

Slovo, jež Alláh SWT užil v Koránu s odkazem na pokrývku hlavy je "chemár". Toto není celý hidžáb!!! Alláh SWT zjevil také súru al-Ahzab, aja 59. Zde uvedený džilbáb je zevní oděv, extra vrstva nošená na obyčejném oblečení. Toto je také součást hidžábu!

Džilbáb a sahabijat

Sunan Abu Dawud Book 32 #4090. Vypravovala Umm Salama, Umm al-Mu'minin: když byl verš "aby přitahovaly k sobě své džalabib" zjeven, ženy Ansárů vyšly, jako by měly vrány na hlavách oblečené v džalabib.

Sahih Bukhari Book 8 #347. Vypravovala Umm Atijja: Bylo nám přikázáno přivést menstruující a skryté ženy na vzývání muslimů o dvou svátcích Eid. Menstruující ženy zůstaly mimo musalla. Žena se zeptala, "Posle Alláha, co ta, která nemá džilbáb?". Pravil, "Ať si půjčí džilbáb své družky".

Sahih Bukhari kniha 72 #684. Vypravovala Aiša: žena Rifa'a al-Quraziho přišl ak Poslu Alláha, když jsem tam seděla...a ukazovala třásně svého džilbábu.V této hadith vidíme, že Společnice (rAa) měla na sobě džilbáb, když šla ven, aby položila náboženskou otázku.

ObrazekDalší hadíthy uvádějí výraz "murut". Toto je plurál od mirt. Podle autorit klasické arabštiny, slovo mirt odkazuje na potah (obvykle vlněný), který je omotán kolem těla a pevně přidržován vpředu. Z toho jasně plyne, že mirt je druh svrchního oděvu a tedy druh džilbábu. Tak mohou být hadíthy o sahabijat (rAa) nosících mirt citovány na podporu nošení svrchních oděvů (džilbáby). Hadíthy o mirtu jsou:

Sahih Bukhari kniha 10 #552. Vypravovala Aiša: Věřící ženy zamotané v murut chodívaly na modlitbu fadžr s Poslem Alláha a po skončení modliteb se vracely do svých domovů nepoznány.

Sunan Abu Dawud kniha 32 #4091. Vypravovala Aiša: Kéž se Alláh smiluje nad ženami emigrantů. Když byl zjeven aja "Nechť spustí chemáry své na ňadra svá", roztrhaly své murut a použily jako chemár.

ObrazekZ hadíthů zjišťujeme, že:

1) Když byl zjeven sura al-Ahzab, aja 59, sahabijat (rAa) ihned začaly nosit džilbáby (Sunan Abu Dawud kniha 32 #4090).

2) Kdykoli sahabijat (rAa) vycházely z domu, nosily džilbáby, ať šli položit otázku (Sahih Bukhari kniha 72 #684) nebo se účastnit modlitby v masdžid (Sahih Bukhari kniha 10 #552).

3) Prorok (sAas) jednoznačně stanovil, že je haram pro sestru vycházet z domu, nemá-li na sobě džilbáb (Sahih Bukhari kniha 8 #347).

Proto jsou tyto hadíthy nevyvratitelným důkazem, že džilbáb je fard.

 

Al-Muhajabah

http://www.muhajabah.com

 

Náhledy fotografií ze složky Jilbab

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář